ПОЛОЖЕННЯ

про обласну краєзнавчу премію імені Михайла Максимовича

1. Обласна краєзнавча премія імені Михайла Максимовича (далі – премія) заснована Черкаською обласною радою та Черкаською обласною державною адміністрацією з метою підтримки краєзнавства як важливого засобу громадянсько-патріотичного виховання молоді та заохочення дослідників історії Черкащини, музейних працівників області до нових важливих здобутків у галузі краєзнавства.

2. Премія присуджується щорічно за видану краєзнавчу літературу, яка отримала найвищу оцінку конкурсної комісії та відзначається наповненістю, науковістю, інформативністю, історичністю змісту, а також за результати роботи у напрямку розвитку музейної справи у музейних закладах сфери галузі культури, які функціонують та перебувають у віданні підприємств, установ та організацій у таких номінаціях:

1) за видання краєзнавчої літератури;

2) за вагомий внесок у створення та розвиток музеїв, що функціонують та перебувають у віданні підприємств, установ та організацій“.

3. Премія встановлюється:

у номінації „За видання краєзнавчої літератури“ премія ділиться серед двох претендентів, твори яких отримали найвищу оцінку членів конкурсної комісії при голосуванні у розмірі по п’ятнадцять тисяч гривень кожному;

у номінації „За особливий внесок у розвиток музеїв, що функціонують та перебувають у віданні підприємств, установ та організацій“ у розмірі п’ятнадцять тисяч гривень.

4. До участі у конкурсі допускаються окремі автори, авторські колективи краєзнавчих видань та особи, що мають певні напрацювання у напрямку розвитку музейної справи у музейних закладах, які функціонують та перебувають у віданні підприємств, установ та організацій, які зробили вагомий внесок у справу дослідження і популяризації історії, культури Черкащини у останні п’ять років. Мова видання – українська.

5. Право висунення робіт на здобуття премії мають колективи наукових установ та організацій (чи їх підрозділи), обласних осередків Національних творчих спілок та організацій України, культосвітніх та навчальних закладів, культурологічних об’єднань та засобів масової інформації.

6. Роботи, виконані за наслідками дисертаційних досліджень та подані на розгляд конкурсної комісії не розглядаються.

7. Окремому автору, колективу авторів, особа, що має певні напрацювання
у напрямку розвитку музейної справи у музейних закладах, які функціонують та перебувають у віданні підприємств, установ та організацій, яким було присвоєно звання „Лауреата обласної краєзнавчої імені Михайла Максимовича“ премія може бути присуджена повторно не раніше ніж через5 років за принципово нові дослідження, напрацювання.

8. Претенденти на здобуття премії подають свої пропозиції та твори
до конкурсної комісії з 15 квітня до 01 серпня поточного року. Інформація про кандидатів, що претендують на здобуття премії, оприлюднюється в засобах масової інформації.

9.Організація (установа), яка висуває кандидата на здобуття премії подає до конкурсної комісії у визначений положенням термін такі документи,

у номінації „За видання краєзнавчої літератури“:

1) офіційне подання з обґрунтуванням висунення;

2) витяг із протоколу зборів чи засідання керівного органу організації (установи), яка висуває кандидатури;

3) два примірники видань представлених, а також рецензії та відгуки, опубліковані у пресі (якщо такі є);

у номінації „За вагомий внесок у створення та розвиток музеїв, що функціонують та перебувають у віданні підприємств, установ та організацій“:

1) офіційне подання з обґрунтуванням висунення;

2) витяг із протоколу зборів чи засідання керівного органу організації (установи), яка висуває кандидатури;

3) довідка-характеристика та мультимедійна презентація, які характеризують музей та внесок кандидата у його роботу.

10. Для проведення конкурсу на здобуття премії Черкаською обласною радою створюється конкурсна комісія по присудженню обласної краєзнавчої премії імені Михайла Максимовича (далі – конкурсна комісія), яка повноважна при наявності більше половини її складу. Головує на засіданні голова конкурсної комісії або у разі його відсутності – заступник голови конкурсної комісії.

11. Рішення про присудження премії приймається таємним голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні комісії є вирішальним.

12. У разі подання членом конкурсної комісії свого твору або результатів напрацювань на участь у конкурсі на здобуття премії, член конкурсної комісії завчасно у письмовій формі повідомляє про наявність конфлікту інтересів головуючого конкурсної комісії та позбавляється права голосу за номінацію у якій представлена на конкурс його робота або результати напрацювань.

13.Премія присуджується спільним розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації та Черкаської обласної ради на підставі протоколу засідання конкурсної комісії.

14. Переможцям конкурсу в кожній номінації присвоюється звання „Лауреата обласної краєзнавчої імені Михайла Максимовича“, вручається Диплом за підписами голови Черкаської обласної державної адміністрації, Черкаської обласної ради, голови конкурсної комісії та виплачується грошова винагорода.

15.Вручення премії, як правило, проводиться щорічно не пізніше 15 вересня до дня народження Михайла Максимовича.

16. Кандидати, які пройшли пройшли конкурсний відбір та здобули перемогу, для отримання премії подають такі документи:

копія документа, що засвідчує особу (паспорт);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.

17. Грошова винагорода виплачується одноразово після видання спільного розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації та Черкаської обласної ради.

18. Результати конкурсу оприлюднюються в засобах масової інформації